Polska Klasyfikacja Działalności

“Polska Klasyfikacja Działalności” – czyli w skrócie kody PKD, to termin dobrze znany osobom, które prowadzą lub prowadziły w Polsce działalność gospodarczą. Jest to bowiem oficjalna, klarownie zhierarchizowana lista rodzajów działalności społeczno-gospodarczej.
W 2004 roku Polska Klasyfikacja Działalności dzieliła rodzaje działalności społeczno-gospodarczej na: dzialy, grupy, klasy, podklasy oraz sekcje i podsekcje. W 2007 sytuacja w tym względzie zmieniła się o tyle, że zostały wyeliminowane sekcje – PKD wciąż jednak zachowała pięciopoziomowy podział.
Lista kodów PKD jest powszechnie dostępna w internecie. Tak samo, jak kwestie dotyczące zawiązanych z nimi procedur administracyjnych.
Kody PKD służą między innymi:
– Statystykom – pomagają w badaniach porównawczym na terenie Polski oraz w zestawieniu z innymi krajami
– Nadawaniu numeru REGON (czyli krajowego urzędu rejestru podmiotów gospodarki narodowej)
– Opracowywaniu bilansów gospodarki narodowej
I tak na przykład:
Sekcja A – to sekcja obejmująca rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo
Sekcja F – budownictwo
Sekcja Q – opiekę zdrowotną i społeczną